Què és un procés de gran rehabilitació de la llar?

Des de l’entrada en vigor de la Llei 11/2020, de 18 de setembre , de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, a les diverses oficines de la Cambra hem rebut consultes sobre la possibilitat d’aplicació de la disposició final quarta , que determina que “l’aplicació del règim de contenció de rendes en els cas dels habitatges de nova edificació o dels habitatges resultants d’un procés de gran rehabilitació entrarà en vigor en el termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor de la llei present.”

Són diverses les consultes en torn a aquesta disposició, contemplant la possibilitat de quedar exempts de la regulació degut a la realització de diverses reformes a la finca. La resposta tècnica la trobem en l’article 3 de la Llei 18/2007 de Dret a l’Habitatge i en l’article 119.3 del Decret 35/2006, Reglament de la llei d’Urbanisme.

Val a dir que la majoria d’obres i reformes que es realitzen en els habitatges no compleixen els requisits exigits per llei per ser considerats una gran rehabilitació i poder aplicar per tant aquesta exempció temporal a la regulació.

De manera resumida, hem d’entendre que una gran rehabilitació és el conjunt d’obres que constitueixen una actuació global en tot l’edifici, fins i tot les que suposen l’enderrocament total, salvant només les façanes i que afecten a l’estructura o a l’ús d’aquest edifici. Aquest conjunt d’obres han de comportar alguna d’aquestes actuacions:

1) Increment de volum o sostre edificable de la propietat.

2) Increment nombre departaments (habitacions) o unitats funcionals anteriorment existents a la finca.

3) Redistribució general d’espais i canvi de l’ús principal de l’edifici.

També es pot considerar gran rehabilitació l’execució simultània o successiva d’altres obres de reforma o rehabilitació (diferents a les mencionades anteriorment) però que tinguin un cost igual o superior al 50 per cent del valor d’una construcció de nova planta de característiques similars i amb el mateix sostre que l’edificació existent.