Què és un contracte d’habitatge per temporada?

En primer lloc cal tenir clar que la consideració legal d’un contracte de temporada no és la mateixa que la d’un contracte d’habitatge habitual. A l’article 3 de la Llei 29/1994 d’Arrendaments Urbans, que és el que fa referència als contractes d’us diferent del d’habitatge, en el seu l’apartat 2 es disposa que “tindran aquesta consideració els arrendaments de finques urbanes celebrats per temporada, sigui aquesta d’estiu o qualsevol altra, i els celebrats per a exercir-se en la finca una activitat industrial, comercial, artesanal, professional, recreativa, assistencial, cultural o docent, qualsevol que siguin les persones que els celebrin inclou aquest tipus de contractes dins dels arrendaments diferents dels d’habitatge habitual.

Quina diferència hi ha amb un contracte habitual?

És primordial entendre que la LAU distingeix entre 2 tipus d’arrendaments urbans: els d’habitatge habitual i tota la resta, inclosos els de temporada.

Els arrendaments d’habitatge són aquells que:

1 – Recauen sobre una edificació habitable i…
2 – Serveixen per a satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’inquilí.
3 – Queden sotmesos amb caràcter imperatiu al que es disposa en els títols I i IV de la LAU i, després, als pactes, clàusules i condicions del contracte.

En contraprestació, per tant, els lloguers d’habitatge per temporada seran aquells que es produeixin en una edificació habitable però que no tinguin la finalitat de ser destinats a habitatge permanent per als seus ocupants.

De manera resumida doncs, les principals especificitats del contracte de temporada vers el d’habitatge habitual es poden resumir en els següents punts:

1- Els inquilins d’un contracte de temporada han de disposar d’un habitatge habitual en el que residir i aquesta circumstàncias’ha de fer constar de manera específica en el contracte.

2- El contracte ha de contenir el motiu d’aquesta temporalitat, que ha de quedar degudament justificada i delimitada. No és cert que existeixi una temporalitat màxima prevista en els contractes de temporada (hi ha la falsa creença que els contractes han de ser de durada inferior a 1 any). La qualificació d’arrendament de temporada no deriva del termini concertat, sinó de la finalitat de l’ocupació, que no pot tenir la finalitat de residència habitual de l’arrendatari.

3- En els arrendaments de temporada regeixen en primer lloc els pactes que s’incloguin en el contracte i en el que no es pacti expressament, es regiran pel que es disposa en el Títol III de la LAU.

Què ha de tenir el redactat del contracte?

1.- Capçalera del document, especificari fer evident que parlem d’un contracte específic temporal, i no pas d’un habitatge habitual.
2.- Establir les direccions habituals (on són empadronats) de tots els arrendataris del contracte.
3.- Especificar i motivar la temporalitat pactada (per estudis, per motius laborals, etc.)
4.- Delimitar el període concret d’aquesta temporalitat.
5.- Sotmetiment al Títol III de la LAU