“No existeix un bon impost. Una nació que intenti prosperar a base d’impostos és com un home assegut en una galleda que intenti avançar estirant de la nansa.”

Sir Winston Churchill, polític britànic (1874-1965).

Ens retrobem avui amb el difícil i tortuós camí de la fiscalitat immobiliària tal com era el nostre compromís, i en aquest cas analitzarem breument els impostos que ha d’afrontar el comprador.

He començat amb una molt coneguda cita de Sir Winston Churchill, no perquè vulgui fomentar la insubmissió fiscal ni res semblant, doncs estic convençut que tots hem de contribuir a la despesa pública i que pagar impostos ha de beneficiar al conjunt de la nostra societat. No obstant, vull remarcar, com ja va observar Churchill en el seu temps, que actualment sembla que els governs troben que l’única manera de superar les dificultats és pujant els impostos, quan està demostrat que l’economia mai prosperarà si s’utilitza l’augment de pressió fiscal com a únic recurs dels polítics. En definitiva, escanyar el contribuent no estimularà el creixement de l’activitat econòmica. Ben al contrari.

Quins són els impostos que afecten al comprador d’una propietat?

Bàsicament, el comprador haurà de tenir en compte en primer lloc els impostos indirectes. Al contrari que el venedor que havia de fer front a impostos directes en posar de manifest la seva capacitat econòmica en vendre, ara el comprador ha de tenir en compte els impostos que graven el consum i la inversió. Bàsicament parlarem de l’IVA i de l’ITP-AJD.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Aquest és l’impost indirecte per excel·lència i ben conegut de tots, que s’aplica a tota Espanya (excepte Canàries, Ceuta i Melilla) des de 1986. A la hora d’adquirir un immoble haurem de pagar IVA sempre que el venedor actuï com un empresari o professional i l’immoble sigui considerat de nova construcció. En aquest punt hem de tenir en compte que el tipus general actual és el 21%. No obstant, s’aplicarà el tipus del 10% quan la finca és un habitatge. També s’aplicarà el 10% a les places de pàrquing (fins a dues) que es comprin juntament amb l’habitatge. Val a dir, també que hi ha casos especials com els habitatges VPO que graven al 4%.

La resta de casos tributaran al tipus general del 21%

Impost sobre Transmissions Patrimonial i Actes Jurídics Documentats

En aquest cas es tracta d’un impost estatal però cedit a les Comunitats Autònomes. Així doncs hi poden haver diferències segons els territoris.

En el cas d’adquisició de finques, es tributarà per ITP en la seva modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses (TPO) quan el venedor sigui un particular i/o quan es tracti de segones transmissions d’edificacions que, segons la Llei de l’IVA, estarien exemptes i per tant passarien a tributar per ITP (lo que  acostumem a anomenar immobles de segona mà). Quan es tracta de segones transmissions entre empresaris hi ha casos especials (possibilitat de renúncia a l’exempció i inversió del subjecte passiu, conceptes que excedeixen l’abast d’aquest article però que estarem encantats de comentar a la nostra Cambra amb les persones interessades).

Doncs bé, com dèiem el tipus general d’ITP-TPO a Catalunya és del 10% per a totes les finques, siguin habitatges o no. Cas especial: si l’immoble val més d’un milió d’euros, pagaria un 10% pel primer milió i per l’excés pagaria un 11%.

Tanmateix, cal remarcar que s’apliquen tipus bonificats en determinats casos. Per exemple, s’aplicarà un 5% quan la finca adquirida hagi de ser habitatge habitual i l’adquirent sigui:

– família nombrosa

– persona jove (de 32 o menys anys)

– persones amb cert grau de minusvalidesa

– famílies monoparentals (la més desconeguda i recentment introduïa per la darrera Llei de Pressupostos de la Generalitat)

L’impost d’Actes Jurídics documentats afectarà en la compra d’una finca de nova construcció subjecte a l’IVA, doncs addicionalment s’haurà de satisfer l’1,5% a la Generalitat en concepte d’AJD. En el cas d’adquisició de finques de segona mà que tributen per ITP-TPO, ja no s’aplica l’AJD per aquest concepte doncs són impostos incompatibles.

Recordem que l’AJD que grava la constitució de préstecs hipotecaris ara ja no ha d’anar a càrrec del comprador hipotecant sinó que l’ha d’assumir la entitat bancària.

Consells bàsics:

  • Igual que dèiem en el cas del venedor, és molt important assessorar-se bé abans de procedir a una inversió important com és adquirir una finca tant en aspectes fiscals com civils.
  • Tingueu en compte no només els impostos a pagar i aconseguir una bona hipoteca sinó també les despeses addicionals: notaria, registre de la propietat, gestoria, taxació, entre d’altres.
  • No oblidem que hem d’exigir i verificar l’estat de càrregues de la finca que hem de comprar abans de donar un pas endavant. Així també que la finca està al corrent de pagaments tan de tributs municipals (IBI, residus, guals, etc.) com de quotes i altres despeses comunitàries. Cal exigir certificat documental de l’Administrador de la Finca o President de la Comunitat.
  • Vigilar que la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic sigui vigent i esbrinar si hi ha previstes obres comunitàries que impliquin derrames importants ens estalviaran sorpreses futures de igual manera que examinem físicament la finca per veure el seu estat de conservació.
  • A la Cambra acostumem a ajudar els nostres socis però també a qualsevol persona que vulgui consultar també en altres aspectes fiscals relacionats amb l’adquisició de finques que segons la nostra experiència són preocupacions habituals de les persones que afronten aquestes situacions. Per exemple, la possibilitat de efectuar donacions bonificades a l’Impost de Successions i Donacions (ISD) de pares a fills per adquirir l’habitatge habitual. També en la possibilitat d’ajudar amb la confecció i liquidació de préstecs entre familiars.

La compra d’un habitatge acostuma a ser la inversió més important que afronta una família a la seva vida i la fiscalitat immobiliària, com veieu, és prou complicada i a més a més canviant. Per tant, estant d’acord amb Sir Winston Churchill en que no hi ha un impost bo, malgrat això i ja que no tenim alternativa, lo que sí hauríem de fer és assessorar-nos per tal de pagar els impostos justos que corresponguin i, dintre de la legalitat, aprofitar els avantatges que hi puguin existir.

Naturalment a la Cambra de la Propietat de Sabadell i Comarca estarem encantats de posar el nostre equip de professionals al vostre servei per tal d’ajudar-vos en aquesta complicada tasca.

Per Miquel Àngel Vicente

Economista i advocat

Adjunt de Direcció de la Cambra

Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca posem en marxa un nou sistema de cita prèvia, per tal d’evitar cues i esperes innecessàries.

El nou sistema es posarà en marxa a les 3 oficines que la Cambra té al territori: Sabadell, Cerdanyola del Vallès i Granollers. Es podrà reservar cita prèvia per realitzar qualsevol dels tràmits habituals de finestreta i evitar d’aquesta manera esperes innecessàries.

Aixó doncs, podeu accedir al sistema de reserva clicant AQUÍ.

També podeu accedir-hi a través de la nostra pàgina web o bé trucant directament als diferents telèfons de cada oficina per reservar hora d’atenció personalitzada.

Podeu descarregar la nota informativa relativa a l’últim IPC publicat per l’INE, que correspon als índex de Novembre.

Nota informativa

Podeu descarregar la nota informativa relativa a l’últim IPC publicat per l’INE, que correspon als índex d’Octubre.

Nota informativa

La Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca vol posar de manifest amb aquest comunicat la seva total disconformitat amb l’aprovació  del nou “Decret Llei 50/2020 del 9 de desembre de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i les noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer”, que va entrar en vigor del dia 14 de desembre 2020 i concretament del seu article 4, que modifica la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge.

Volem mostrar la nostra protesta més enèrgica per aquest nou Decret, que modifica la regulació que ja va entrar en vigor el passat 22 de setembre i que, una vegada més, entenem que envaeix competències alienes i vulnera drets, sobretot a aquells mitjans i petits propietaris que veuen una vegada més com els servidors públics legislen contra els seus drets sense tenir en compte les seves inquietuds ni els interessos afectats.

Aquesta nova regulació afecta a l’aplicació del que disposa l’article 20 de la Llei d’Arrendaments Urbans, que és una llei vigent i de caràcter estatal, i des de la Cambra interpretem de nou que el Parlament de Catalunya no disposa de competències legislatives en arrendaments urbans per tal d’establir la nul·litat en determinats casos d’una disposició genèrica d’aquest tipus, tal com ha promulgat amb aquest decret. Una vegada més es posa en el punt de mira públic als propietaris de finques urbanes, criminalitzant-los com els grans culpables de la situació del mercat de lloguer d’habitatge a casa nostra.

COM AFECTA A NIVELL PRÀCTIC LA NOVA LIMITACIÓ

Passem a analitzar el redactat del nou apartat, que diu: “En els contractes d’arrendament d’habitatges que han estat arrendats dins els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei, és nul el pacte que obliga la part arrendatària a l’assumpció de despeses generals i de serveis individuals que no havien estat previstos en el contracte d’arrendament anterior.”

Per una banda entenem que la limitació de repercussió només fa referència a les despeses generals i de serveis individuals, per tant fa referència específicament a despeses de comunitat de propietaris, la repercussió de les quals es veurà limitada com més endavant analitzarem. Ara bé, l’article 20 de la LAU no només permet repercutir les despeses i serveis generals. També permet repercutir “les taxes, les càrregues i les responsabilitats. En aquest darrer context, entenem que són repercutibles les taxes, tant l’IBI, com la taxa de transports metropolitans o altres taxes que relacionades amb l’immoble arrendat (residus, gual, etc).

També es podria arribar a entendre, amb les objeccions corresponents – la Doctrina no és gens unànime – que podrien ser repercutibles imports com el de l’assegurança multirrisc de l’habitatge, que cobreix responsabilitats derivades de successos a la finca.

Finalment, cal tenir en compte que la limitació de repercussió de despeses generals i de serveis individuals fa referència tan sols a les finques que hagin tingut un contracte de lloguer formalitzat entre el 22 de setembre de 2015 i el 21 de setembre de 2020 en els quals no s’hagués inclòs un pacte de repercussió d’aquestes despeses en el contracte inicial.

Per tant, queden exclosos d’aquesta limitació els contractes de lloguer d’habitatge dels quals no s’hagi formalitzat un contracte de lloguer anterior entre el 22/09/2015 i el 21/09/2020, així com també els nous contractes que tenint-ne un d’anterior formalitzat en aquestes dates, en el mateix s’hagués inclòs el pacte de repercussió de les despeses generals.

Per últim, des de la Cambra, amb gairebé cent anys al servei dels propietaris, i com entitat que sempre compleix amb la legislació vigent aconsellem, com no pot ser de cap altra manera, a tots els professionals del sector de l’habitatge a fer-se coneixedors de la nova normativa i ajustar-se allò que determina, i ens posem a la seva disposició per a qualsevol assessorament i ajuda que necessitin en el futur per tal d’establir els seus nous contractes de lloguer.

La situació de crisi sanitària provocada per la Covid-19 viu la seva segona onada, i deretruc la seva afectació a la societat, i per tant, a les activitats econòmiques i als locals de negoci que veuen perillar la seva continuïtat per la manca d’ingressos per l’obligació de tancar els seus negocis durant les restriccions ordenades per les autoritats sanitàries. En aquest sentit, el Govern català va publicar un Decret el passat dia 22 d’aquest mes d’octubre al DOGC, que emplaça als propietaris i llogaters a establir noves condicions, en el termini d’un mes, donades les circumstàncies extraordinàries, sobretot referent a la renda mensual pactada tenint en compte les afectacions per les restriccions en els seus negocis, però en el cas que això no s’aconsegueixin aquests acords la reducció obligatòria serà del 50% respecte a allò que hi hagi acordat en el contracte de lloguer.

Cobertura legal a l’aire

Un Decret que s’ha reconegut pel mateix Govern català, que pot ser recorregut com a una norma anticonstitucional pel Govern espanyol, i per aquest motiu han informat de la voluntat d’incorporar-hi la clàusula ‘rebus sic stantibus’ existent en l’ordenament jurídic, per intentar donar cobertura legal a aquesta decisió, i permet instar a la revisió de les obligacions que emanen d’un contracte o acord quan aquestes es converteixen en inassolibles i impossibles de satisfer a conseqüència d’un canvi sobtat, imprevisible i radical de les circumstàncies.

 

Adjuntem el cinquè exemplar del butlletí informatiu “InfoCambra”, per tal de continuar mantenint-vos informats amb continguts que desitgem que siguin del vostre interès.

DESCARREGAR-LO CLICANT AQUÍ

Podeu descarregar la nota informativa relativa a l’últim IPC publicat per l’INE, que correspon als índex de Setembre.

Nota informativa

La Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca sensible a la situació actual provocada per la pandèmia de la Covid-19 que ha afectat de manera indissociable a la societat també al sector de l’habitatge, i amb la voluntat de sumar esforços per intentar ajudar a tots aquells ciutadans que es veuen afectats per aquesta situació en l’actualitat o en el futur, ha fet un pas endavant per posar al servei de la gent la seva experiència i coneixement acumulats al llarg dels nostres gairebé cent anys de presència a la ciutat.

En aquest sentit, en la trobada (telemàtica) de dijous passat entre el nostre gerent, el  Sr. Jaume Torras Balcell, i el regidor d’Acció Social i Habitatge a l’Ajuntament de Sabadell, el Sr. Eloi Cortés Serra, vàrem oferir al consistori un seguit d’accions que situen l’accés a l’habitatge dels ciutadans i tota la casuística que se’n desprèn com l’element central. Unes propostes que des de la Cambra entenem com a necessàries per intentar donar resposta a l’emergència de l’habitatge que pateix la ciutat des de fa dècades, agreujada els darrers mesos, i cercar alhora respostes també a mitjà i llarg termini.

Quatre propostes en positiu

En primer lloc, vam proposar al consistori establir les bases d’un acord mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell, com el que tenim des de fa més de deu anys amb localitats com Cerdanyola del Vallès o Montcada i Reixac, per atendre ciutadans de manera gratuïta en problemàtiques relacionades amb relacions contractuals d’habitatges entre particulars, i que puguin arribar derivats des del consistori municipal. En la mateixa línia l’assessorament del nostre gabinet jurídic, dintre del Pla de Ciutat contra l’ocupació, a tots aquells propietaris que hagin patit una situació en aquest sentit a la seva finca, per tal d’orientar-los com actuar en aquests casos. Una tercera línia d’oferiment per cercar inversió privada per dotar a la ciutat d’habitatge de lloguer social a la ciutat, explorant les formes de col·laboració publicoprivada. I per últim, però segurament el més urgent, la necessitat que l’Ajuntament de Sabadell encapçali una Taula de Treball de l’Habitatge on siguin presents diferents agents (Ajuntament, Sindica Municipal Greuges,  Sindicat Llogaters – Llogateres, Cambra Propietat Urbana, Agent Propietat Immobiliària, Comunitats Veïnals, etc.) per intentar posar en comú les necessitats reals i urgents del sector i donar respostes eficients i consensuades a la problemàtica de l’accés a l’habitatge. I per tant, situar la ciutat de Sabadell com un element referencial dins del territori català a l’hora de donar respostes de debò, i poder treballar plegats a la recerca de les millors solucions en l’actual situació de màxima gravetat social i econòmica.

Bona acollida per part de l’Ajuntament

Unes propostes, totes elles, que van tenir una molt bona acollida per part del regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Sabadell, el Sr. Eloi Cortés, i amb qui ens vam emplaçar per continuar treballant, les setmanes que vénen,  en aquesta línia oberta de col·laboració per tal d’establir ponts ferms i perdurables en el temps, entre ambdues entitats, en benefici de treballar per garantir els drets dels ciutadans, a favor de tothom, i amb l’objectiu últim que el dret a l’habitatge es pugui garantir a tothom que així ho desitgi a la ciutat de Sabadell.

El dia 9 de setembre el Parlament de Catalunya va aprovar la nova regulació dels preus del lloguer a tot el territori català que va entrar en vigor el dia 22 de setembre de 2020, un cop va ser publicat al DOGC el dia anterior.

On s’aplica la mesura i a partir de quan es farà efectiva?

La nova regulació té aplicació immediata a fins 60 municipis de Catalunya amb més de 20.000 habitants on es considera que hi ha un mercat d’habitatge de lloguer tens.

Com es farà i que implica la nova mesura als nous contractes de lloguer?

La nova reglamentació de preus de lloguer suposa que cap habitatge que sigui a l’actualitat al mercat de lloguer pot veure incrementat el seu preu en els contractes que es signin a partir del dia 22 de setembre. Bé ja sigui per una renovació de contracte o perquè la finca es llogui a nous inquilins.

A més, s’hauria de mantenir el preu existent en el contracte, si aquest ha estat signat entre el 22 de setembre del 2015 i el 22 de setembre del 2020, a més de verificar el preu a l’Índex de preus de l’Agencia de l’Habitatge, perquè en cas que el preu que resulti de la consulta sigui inferior al contracte anterior, sigui aquest el que s’establirà en el nou contracte.

Què és l’Índex de Preus de Lloguer de la Generalitat de Catalunya?

L’eina escollida per tal de calcular quin és el preu màxim que es pot aplicar als nostres contractes de lloguer, on cal establir uns barems que ens sol·licita la pàgina web de l’Agencia de l’Habitatge. http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/

En aquesta pàgina, un cop al seu interior, cal establir la direcció exacta de la finca, l’alçada del mateix, l’any de construcció – es pot cercar a la pàgina Sede del Cadastro –

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCBusqueda.aspx?from=

A més cal establir els m2 de l’habitatge – superfície útil.

IMPORTANT:

Si no es disposa de cèdula d’habitabilitat, on queda clarament especificada aquesta dada també pot fer servir la Sede del Cadastro, tot i que sovint poden variar les dades respecte allò establert en el document de compravenda del pis o les dades que rebem en el rebut de l’IBI.

També cal establir si disposa d’ascensor, pàrquing o té mobles, si té certificat energètic i l’estat actual de la finca.

Un cop omplerts tots els espais i ens fa la consulta i ens presenta tres índex:

Inferior – ÍNDEX– Superior. (sempre apareix en color vermell).

Tres referències de preus diferents per m2 del qual sempre cal tenir com a referència el que apareix com a vermell sota l’epígraf d’ÍNDEX i multiplicar-lo pels m2 superfície útil que volem llogar.

IMPORTANT: Només en el supòsit que estiguem parlant d’una obra amb finalització de la seva construcció els darrers cinc anys es podria aplicar l’Índex superior.

Com s’ha de determinar el preu inicial en els nous contractes de lloguer?

Sempre i en tots els casos, el preu màxim que es pot acordar és el menor dels preu resultants d’aquests dos supòsits.

a)  El que resulti de l’Índex de referència, el mitjà (preu m2 x superfície útil)

b)El preu que consti en el darrer contracte d’arrendament que s’hagi fet d’aquest habitatge (si els contractes son posteriors al 22 de setembre de 2015) actualitzat amb l’índex de garantia de competitivitat.

Important: Si existeix, per exemple, un contracte dels darrers cinc anys on s’estableix que el preu del lloguer són 700, però un cop feta la comprovació mitjançant l’Índex de Preus de Lloguer de l’Agència de l’Habitatge determina que la resultant de multiplicar el m2 per la superfície útil de la finca surt inferior a aquests 700, caldria establir com a preu sempre el més baix.

Hi ha alguna manera d’incrementar el preu que marca l’Índex de Preus de Lloguer?

a) Sí, s’hi ha fet obres de millora en el darrer any, es pot proposar d’incrementar la renda amb un import anual, que és el resultat d’aplicar sobre l’import invertit, deduint subvencions rebudes en el seu cas, el percentatge corresponent al preu legal del diner incrementat en 3 punts.

b) Per característiques específiques de l’habitatge (mínim 3). Les parts poden concertar un Increment o un decrement de preu del 5% en funció d’aquestes característiques especifiques que poden ser: ascensor, aparcament, moblat, calefacció o refrigeració, ús de zones comuns jardí, terrat, piscina (o altres equipaments comunitaris), consergeria, vistes especials.

c) Habitatges de nova construcció, durant els 3 primers anys no els es d’aplicació aquesta llei de contenció de preus.

d) Si es realitzen obres de millora amb contracte vigent (no les de manteniment i conservació), finalitzat el període de pròrrogues obligatòries del contracte, es pot incrementar la renda amb l’import resultant d’aplicar a l’inversió realitzada l’interès legal del diner incrementat en 3 punts.

Es poden repercutir les despeses als llogaters?

Si, per acord de les parts, es poden repercutir a l’arrendatari les despeses generals i serveis individuals segons determina la LAU, per tant elements com: l’Impost Béns Immobles (IBI); Quota Comunitat Propietaris; Assegurança Habitatge o Impost Residus es poden incorporar al contracte de lloguer com una despesa a assumir per part dels llogaters, però sempre que en el contracte quedi ben explicat quins són els càrrecs i com es faran (aportació documental  per part dels propietaris) i presentar-los cada any als llogaters per tal d’ajustar les diferencies de preu que puguin existir, tenint en compte, que parlem de preus que poden variar amb el pas dels anys.

Hi ha alguna excepció per als propietaris?

Queden exclosos de la determinació del preu màxim de lloguer segons l’índex de referència, aquells propietaris arrendadors que els ingressos de la seva unitat familiar no superin els 1300 a 1900 euros. Tanmateix els hi segueix sent d’aplicació la limitació en quant que el preu d’un nou contracte no pot superar el preu establert en el contracte anterior si aquests té una antiguitat inferior als cinc anys. No serà d’aplicació aquesta excepcionalitat si els ingressos de l’arrendatari i la seva unitat familiar no superem dels 2140 a 3200 euros.