IPC General Desembre 2020

Podeu descarregar la nota informativa relativa a l’últim IPC publicat per l’INE, que correspon als índex de Desembre.

Nota informativa

 

 

 

La UIPI fa una enquesta per conèixer l’opinió dels propietaris europeus

L’associació que engloba a tots els propietaris en l’àmbit europeu (UIPI) realitza una enquesta per conèixer l’opinió sobre diferents elements relacionats amb ñla rehabilitació de les seves finques.  Us emplacem a participar-hi, per tal de fer escoltar la vostra opinió sobre  temes que són d’interès general. Ho podeu fer al següent enllaç:
,

FISCALITAT DE LA COMPRAVENDA IMMOBILIÀRIA

“No existeix un bon impost. Una nació que intenti prosperar a base d’impostos és com un home assegut en una galleda que intenti avançar estirant de la nansa.”

Sir Winston Churchill, polític britànic (1874-1965).

Ens retrobem avui amb el difícil i tortuós camí de la fiscalitat immobiliària tal com era el nostre compromís, i en aquest cas analitzarem breument els impostos que ha d’afrontar el comprador.

He començat amb una molt coneguda cita de Sir Winston Churchill, no perquè vulgui fomentar la insubmissió fiscal ni res semblant, doncs estic convençut que tots hem de contribuir a la despesa pública i que pagar impostos ha de beneficiar al conjunt de la nostra societat. No obstant, vull remarcar, com ja va observar Churchill en el seu temps, que actualment sembla que els governs troben que l’única manera de superar les dificultats és pujant els impostos, quan està demostrat que l’economia mai prosperarà si s’utilitza l’augment de pressió fiscal com a únic recurs dels polítics. En definitiva, escanyar el contribuent no estimularà el creixement de l’activitat econòmica. Ben al contrari.

Quins són els impostos que afecten al comprador d’una propietat?

Bàsicament, el comprador haurà de tenir en compte en primer lloc els impostos indirectes. Al contrari que el venedor que havia de fer front a impostos directes en posar de manifest la seva capacitat econòmica en vendre, ara el comprador ha de tenir en compte els impostos que graven el consum i la inversió. Bàsicament parlarem de l’IVA i de l’ITP-AJD.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Aquest és l’impost indirecte per excel·lència i ben conegut de tots, que s’aplica a tota Espanya (excepte Canàries, Ceuta i Melilla) des de 1986. A la hora d’adquirir un immoble haurem de pagar IVA sempre que el venedor actuï com un empresari o professional i l’immoble sigui considerat de nova construcció. En aquest punt hem de tenir en compte que el tipus general actual és el 21%. No obstant, s’aplicarà el tipus del 10% quan la finca és un habitatge. També s’aplicarà el 10% a les places de pàrquing (fins a dues) que es comprin juntament amb l’habitatge. Val a dir, també que hi ha casos especials com els habitatges VPO que graven al 4%.

La resta de casos tributaran al tipus general del 21%

Impost sobre Transmissions Patrimonial i Actes Jurídics Documentats

En aquest cas es tracta d’un impost estatal però cedit a les Comunitats Autònomes. Així doncs hi poden haver diferències segons els territoris.

En el cas d’adquisició de finques, es tributarà per ITP en la seva modalitat de Transmissions Patrimonials Oneroses (TPO) quan el venedor sigui un particular i/o quan es tracti de segones transmissions d’edificacions que, segons la Llei de l’IVA, estarien exemptes i per tant passarien a tributar per ITP (lo que  acostumem a anomenar immobles de segona mà). Quan es tracta de segones transmissions entre empresaris hi ha casos especials (possibilitat de renúncia a l’exempció i inversió del subjecte passiu, conceptes que excedeixen l’abast d’aquest article però que estarem encantats de comentar a la nostra Cambra amb les persones interessades).

Doncs bé, com dèiem el tipus general d’ITP-TPO a Catalunya és del 10% per a totes les finques, siguin habitatges o no. Cas especial: si l’immoble val més d’un milió d’euros, pagaria un 10% pel primer milió i per l’excés pagaria un 11%.

Tanmateix, cal remarcar que s’apliquen tipus bonificats en determinats casos. Per exemple, s’aplicarà un 5% quan la finca adquirida hagi de ser habitatge habitual i l’adquirent sigui:

– família nombrosa

– persona jove (de 32 o menys anys)

– persones amb cert grau de minusvalidesa

– famílies monoparentals (la més desconeguda i recentment introduïa per la darrera Llei de Pressupostos de la Generalitat)

L’impost d’Actes Jurídics documentats afectarà en la compra d’una finca de nova construcció subjecte a l’IVA, doncs addicionalment s’haurà de satisfer l’1,5% a la Generalitat en concepte d’AJD. En el cas d’adquisició de finques de segona mà que tributen per ITP-TPO, ja no s’aplica l’AJD per aquest concepte doncs són impostos incompatibles.

Recordem que l’AJD que grava la constitució de préstecs hipotecaris ara ja no ha d’anar a càrrec del comprador hipotecant sinó que l’ha d’assumir la entitat bancària.

Consells bàsics:

  • Igual que dèiem en el cas del venedor, és molt important assessorar-se bé abans de procedir a una inversió important com és adquirir una finca tant en aspectes fiscals com civils.
  • Tingueu en compte no només els impostos a pagar i aconseguir una bona hipoteca sinó també les despeses addicionals: notaria, registre de la propietat, gestoria, taxació, entre d’altres.
  • No oblidem que hem d’exigir i verificar l’estat de càrregues de la finca que hem de comprar abans de donar un pas endavant. Així també que la finca està al corrent de pagaments tan de tributs municipals (IBI, residus, guals, etc.) com de quotes i altres despeses comunitàries. Cal exigir certificat documental de l’Administrador de la Finca o President de la Comunitat.
  • Vigilar que la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic sigui vigent i esbrinar si hi ha previstes obres comunitàries que impliquin derrames importants ens estalviaran sorpreses futures de igual manera que examinem físicament la finca per veure el seu estat de conservació.
  • A la Cambra acostumem a ajudar els nostres socis però també a qualsevol persona que vulgui consultar també en altres aspectes fiscals relacionats amb l’adquisició de finques que segons la nostra experiència són preocupacions habituals de les persones que afronten aquestes situacions. Per exemple, la possibilitat de efectuar donacions bonificades a l’Impost de Successions i Donacions (ISD) de pares a fills per adquirir l’habitatge habitual. També en la possibilitat d’ajudar amb la confecció i liquidació de préstecs entre familiars.

La compra d’un habitatge acostuma a ser la inversió més important que afronta una família a la seva vida i la fiscalitat immobiliària, com veieu, és prou complicada i a més a més canviant. Per tant, estant d’acord amb Sir Winston Churchill en que no hi ha un impost bo, malgrat això i ja que no tenim alternativa, lo que sí hauríem de fer és assessorar-nos per tal de pagar els impostos justos que corresponguin i, dintre de la legalitat, aprofitar els avantatges que hi puguin existir.

Naturalment a la Cambra de la Propietat de Sabadell i Comarca estarem encantats de posar el nostre equip de professionals al vostre servei per tal d’ajudar-vos en aquesta complicada tasca.

Per Miquel Àngel Vicente

Economista i advocat

Adjunt de Direcció de la Cambra

Nou sistema de cita prèvia

Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca posem en marxa un nou sistema de cita prèvia, per tal d’evitar cues i esperes innecessàries.

El nou sistema es posarà en marxa a les 3 oficines que la Cambra té al territori: Sabadell, Cerdanyola del Vallès i Granollers. Es podrà reservar cita prèvia per realitzar qualsevol dels tràmits habituals de finestreta i evitar d’aquesta manera esperes innecessàries.

Aixó doncs, podeu accedir al sistema de reserva clicant AQUÍ.

També podeu accedir-hi a través de la nostra pàgina web o bé trucant directament als diferents telèfons de cada oficina per reservar hora d’atenció personalitzada.

IPC General Novembre 2020

Podeu descarregar la nota informativa relativa a l’últim IPC publicat per l’INE, que correspon als índex de Novembre.

Nota informativa

IPC General Octubre 2020

Podeu descarregar la nota informativa relativa a l’últim IPC publicat per l’INE, que correspon als índex d’Octubre.

Nota informativa

Reacció a l’aprovació del Decret Llei 50/2020

La Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca vol posar de manifest amb aquest comunicat la seva total disconformitat amb l’aprovació  del nou “Decret Llei 50/2020 del 9 de desembre de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i les noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer”, que va entrar en vigor del dia 14 de desembre 2020 i concretament del seu article 4, que modifica la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge.

Volem mostrar la nostra protesta més enèrgica per aquest nou Decret, que modifica la regulació que ja va entrar en vigor el passat 22 de setembre i que, una vegada més, entenem que envaeix competències alienes i vulnera drets, sobretot a aquells mitjans i petits propietaris que veuen una vegada més com els servidors públics legislen contra els seus drets sense tenir en compte les seves inquietuds ni els interessos afectats.

Aquesta nova regulació afecta a l’aplicació del que disposa l’article 20 de la Llei d’Arrendaments Urbans, que és una llei vigent i de caràcter estatal, i des de la Cambra interpretem de nou que el Parlament de Catalunya no disposa de competències legislatives en arrendaments urbans per tal d’establir la nul·litat en determinats casos d’una disposició genèrica d’aquest tipus, tal com ha promulgat amb aquest decret. Una vegada més es posa en el punt de mira públic als propietaris de finques urbanes, criminalitzant-los com els grans culpables de la situació del mercat de lloguer d’habitatge a casa nostra.

COM AFECTA A NIVELL PRÀCTIC LA NOVA LIMITACIÓ

Passem a analitzar el redactat del nou apartat, que diu: “En els contractes d’arrendament d’habitatges que han estat arrendats dins els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei, és nul el pacte que obliga la part arrendatària a l’assumpció de despeses generals i de serveis individuals que no havien estat previstos en el contracte d’arrendament anterior.”

Per una banda entenem que la limitació de repercussió només fa referència a les despeses generals i de serveis individuals, per tant fa referència específicament a despeses de comunitat de propietaris, la repercussió de les quals es veurà limitada com més endavant analitzarem. Ara bé, l’article 20 de la LAU no només permet repercutir les despeses i serveis generals. També permet repercutir “les taxes, les càrregues i les responsabilitats. En aquest darrer context, entenem que són repercutibles les taxes, tant l’IBI, com la taxa de transports metropolitans o altres taxes que relacionades amb l’immoble arrendat (residus, gual, etc).

També es podria arribar a entendre, amb les objeccions corresponents – la Doctrina no és gens unànime – que podrien ser repercutibles imports com el de l’assegurança multirrisc de l’habitatge, que cobreix responsabilitats derivades de successos a la finca.

Finalment, cal tenir en compte que la limitació de repercussió de despeses generals i de serveis individuals fa referència tan sols a les finques que hagin tingut un contracte de lloguer formalitzat entre el 22 de setembre de 2015 i el 21 de setembre de 2020 en els quals no s’hagués inclòs un pacte de repercussió d’aquestes despeses en el contracte inicial.

Per tant, queden exclosos d’aquesta limitació els contractes de lloguer d’habitatge dels quals no s’hagi formalitzat un contracte de lloguer anterior entre el 22/09/2015 i el 21/09/2020, així com també els nous contractes que tenint-ne un d’anterior formalitzat en aquestes dates, en el mateix s’hagués inclòs el pacte de repercussió de les despeses generals.

Per últim, des de la Cambra, amb gairebé cent anys al servei dels propietaris, i com entitat que sempre compleix amb la legislació vigent aconsellem, com no pot ser de cap altra manera, a tots els professionals del sector de l’habitatge a fer-se coneixedors de la nova normativa i ajustar-se allò que determina, i ens posem a la seva disposició per a qualsevol assessorament i ajuda que necessitin en el futur per tal d’establir els seus nous contractes de lloguer.

Els negocis tancats per la Covid-19 podran pagar la meitat del lloguer

La situació de crisi sanitària provocada per la Covid-19 viu la seva segona onada, i deretruc la seva afectació a la societat, i per tant, a les activitats econòmiques i als locals de negoci que veuen perillar la seva continuïtat per la manca d’ingressos per l’obligació de tancar els seus negocis durant les restriccions ordenades per les autoritats sanitàries. En aquest sentit, el Govern català va publicar un Decret el passat dia 22 d’aquest mes d’octubre al DOGC, que emplaça als propietaris i llogaters a establir noves condicions, en el termini d’un mes, donades les circumstàncies extraordinàries, sobretot referent a la renda mensual pactada tenint en compte les afectacions per les restriccions en els seus negocis, però en el cas que això no s’aconsegueixin aquests acords la reducció obligatòria serà del 50% respecte a allò que hi hagi acordat en el contracte de lloguer.

Cobertura legal a l’aire

Un Decret que s’ha reconegut pel mateix Govern català, que pot ser recorregut com a una norma anticonstitucional pel Govern espanyol, i per aquest motiu han informat de la voluntat d’incorporar-hi la clàusula ‘rebus sic stantibus’ existent en l’ordenament jurídic, per intentar donar cobertura legal a aquesta decisió, i permet instar a la revisió de les obligacions que emanen d’un contracte o acord quan aquestes es converteixen en inassolibles i impossibles de satisfer a conseqüència d’un canvi sobtat, imprevisible i radical de les circumstàncies.

 

InfoCambra – Butlletí 5

Adjuntem el cinquè exemplar del butlletí informatiu “InfoCambra”, per tal de continuar mantenint-vos informats amb continguts que desitgem que siguin del vostre interès.

DESCARREGAR-LO CLICANT AQUÍ

IPC General Setembre 2020

Podeu descarregar la nota informativa relativa a l’últim IPC publicat per l’INE, que correspon als índex de Setembre.

Nota informativa