IPC General Agost 2021

Podeu descarregar la nota informativa relativa a l’últim IPC publicat per l’INE, que correspon als índex d’Agost.

Nota informativa

IPC General Juliol 2021

Podeu descarregar la nota informativa relativa a l’últim IPC publicat per l’INE, que correspon als índex de Juliol.

Nota informativa

IPC General Juny 2021

Podeu descarregar la nota informativa relativa a l’últim IPC publicat per l’INE, que correspon als índex de Juny.

Nota informativa

IPC General Maig 2021

Podeu descarregar la nota informativa relativa a l’últim IPC publicat per l’INE, que correspon als índex de Maig.

Nota informativa

IPC General abril 2021

Podeu descarregar la nota informativa relativa a l’últim IPC publicat per l’INE, que correspon als índex d’abril.

Nota informativa

Monogràfic Especial Centenari (Diari de Sabadell)

El dia 1 de juliol de 2021 va fer 100 anys de la creació de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell. En commemoració d’aquesta data tan assenyalada, la Cambra de la Propietat va publicar un monogràfic en l’edició impresa del Diari de Sabadell del dia 9 d’octubre.

Podeu baixar-vos el monogràfic clicant en aquest enllaç.

Què és un procés de gran rehabilitació de la llar?

Des de l’entrada en vigor de la Llei 11/2020, de 18 de setembre , de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, a les diverses oficines de la Cambra hem rebut consultes sobre la possibilitat d’aplicació de la disposició final quarta , que determina que “l’aplicació del règim de contenció de rendes en els cas dels habitatges de nova edificació o dels habitatges resultants d’un procés de gran rehabilitació entrarà en vigor en el termini de tres anys a comptar de l’entrada en vigor de la llei present.”

Són diverses les consultes en torn a aquesta disposició, contemplant la possibilitat de quedar exempts de la regulació degut a la realització de diverses reformes a la finca. La resposta tècnica la trobem en l’article 3 de la Llei 18/2007 de Dret a l’Habitatge i en l’article 119.3 del Decret 35/2006, Reglament de la llei d’Urbanisme.

Val a dir que la majoria d’obres i reformes que es realitzen en els habitatges no compleixen els requisits exigits per llei per ser considerats una gran rehabilitació i poder aplicar per tant aquesta exempció temporal a la regulació.

De manera resumida, hem d’entendre que una gran rehabilitació és el conjunt d’obres que constitueixen una actuació global en tot l’edifici, fins i tot les que suposen l’enderrocament total, salvant només les façanes i que afecten a l’estructura o a l’ús d’aquest edifici. Aquest conjunt d’obres han de comportar alguna d’aquestes actuacions:

1) Increment de volum o sostre edificable de la propietat.

2) Increment nombre departaments (habitacions) o unitats funcionals anteriorment existents a la finca.

3) Redistribució general d’espais i canvi de l’ús principal de l’edifici.

També es pot considerar gran rehabilitació l’execució simultània o successiva d’altres obres de reforma o rehabilitació (diferents a les mencionades anteriorment) però que tinguin un cost igual o superior al 50 per cent del valor d’una construcció de nova planta de característiques similars i amb el mateix sostre que l’edificació existent.

Què és un contracte d’habitatge per temporada?

En primer lloc cal tenir clar que la consideració legal d’un contracte de temporada no és la mateixa que la d’un contracte d’habitatge habitual. A l’article 3 de la Llei 29/1994 d’Arrendaments Urbans, que és el que fa referència als contractes d’us diferent del d’habitatge, en el seu l’apartat 2 es disposa que “tindran aquesta consideració els arrendaments de finques urbanes celebrats per temporada, sigui aquesta d’estiu o qualsevol altra, i els celebrats per a exercir-se en la finca una activitat industrial, comercial, artesanal, professional, recreativa, assistencial, cultural o docent, qualsevol que siguin les persones que els celebrin inclou aquest tipus de contractes dins dels arrendaments diferents dels d’habitatge habitual.

Quina diferència hi ha amb un contracte habitual?

És primordial entendre que la LAU distingeix entre 2 tipus d’arrendaments urbans: els d’habitatge habitual i tota la resta, inclosos els de temporada.

Els arrendaments d’habitatge són aquells que:

1 – Recauen sobre una edificació habitable i…
2 – Serveixen per a satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’inquilí.
3 – Queden sotmesos amb caràcter imperatiu al que es disposa en els títols I i IV de la LAU i, després, als pactes, clàusules i condicions del contracte.

En contraprestació, per tant, els lloguers d’habitatge per temporada seran aquells que es produeixin en una edificació habitable però que no tinguin la finalitat de ser destinats a habitatge permanent per als seus ocupants.

De manera resumida doncs, les principals especificitats del contracte de temporada vers el d’habitatge habitual es poden resumir en els següents punts:

1- Els inquilins d’un contracte de temporada han de disposar d’un habitatge habitual en el que residir i aquesta circumstàncias’ha de fer constar de manera específica en el contracte.

2- El contracte ha de contenir el motiu d’aquesta temporalitat, que ha de quedar degudament justificada i delimitada. No és cert que existeixi una temporalitat màxima prevista en els contractes de temporada (hi ha la falsa creença que els contractes han de ser de durada inferior a 1 any). La qualificació d’arrendament de temporada no deriva del termini concertat, sinó de la finalitat de l’ocupació, que no pot tenir la finalitat de residència habitual de l’arrendatari.

3- En els arrendaments de temporada regeixen en primer lloc els pactes que s’incloguin en el contracte i en el que no es pacti expressament, es regiran pel que es disposa en el Títol III de la LAU.

Què ha de tenir el redactat del contracte?

1.- Capçalera del document, especificari fer evident que parlem d’un contracte específic temporal, i no pas d’un habitatge habitual.
2.- Establir les direccions habituals (on són empadronats) de tots els arrendataris del contracte.
3.- Especificar i motivar la temporalitat pactada (per estudis, per motius laborals, etc.)
4.- Delimitar el període concret d’aquesta temporalitat.
5.- Sotmetiment al Títol III de la LAU

IPC General Març 2021

Podeu descarregar la nota informativa relativa a l’últim IPC publicat per l’INE, que correspon als índex de Març.

Nota informativa

InfoCambra – Butlletí 8

Adjuntem el vuitè exemplar del butlletí informatiu “InfoCambra”, per tal de continuar mantenint-vos informats amb continguts que desitgem que siguin del vostre interès.

DESCARREGAR-LO CLICANT AQUÍ