, ,

Suspensió de sol·licituds d’ajuda al pagament de lloguer

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, mitjançant resolució TES/1199/2020, de 29 de maig publicada al DOGC en data 3 de juny, ha decidit suspendre de forma cautelar la presentació de sol·licituds d’ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual.

Aquesta mesura ha estat adoptada al comprovar que “l’elevat nombre de sol·licituds presentades supera ja de forma considerable l’import màxim de la dotació pressupostària d’aquests ajuts”.

Ajuts insuficients per atendre totes les peticions rebudes

Segons declaracions del President de la Generalitat de Catalunya  a Catalunya Radio, el Govern està estudiant la possibilitat de doblar la quantitat d’aquestes ajudes i arribar fins als 29 milions d’Euros. Tot i així, aquesta quantitat resultaria clarament insuficient per atendre totes les sol·licituds rebudes fins a data 3 de juny, que si fossin acceptades, suposarien quantitats en torn als 50 milions d’Euros.

 

,

Nova línia d’ajuts al pagaments del lloguer

La Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya ha convocat una nova línia d’ajuts al lloguer de 14,5 milions, provinents de la línia específica d’ajudes de l’Estat espanyol.

La resolució per la qual s’aprova aquesta mesura i on s’indiquen les condicions d’accés a aquests ajuts va ser publicada al DOGC del dia 18 de maig.

QUI POT ACCEDIR A AQUESTES AJUDES?

Aquesta línia d’ajuts va destinada a famílies amb dificultats provocades per la COVID-19.

Per accedir-hi caldrà que el sol·licitant disposi de contracte de lloguer i que l’habitatge sigui el seu domicili habitual. També caldrà que com a conseqüència de la COVID-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica i que aquesta es pugui acreditar segons s’indica a la resolució aprovada (ERTO, pèrdua d’ingressos…)

Els ajuts que es concedeixin s’hauran de destinar directament al pagament de la quota de lloguer mensual o bé a cancel·lar possibles microcrèdits que el sol·licitant hagués pogut sol·licitar a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).

L’import d’aquests ajuts cobrirà un màxim de 6 mensualitats de lloguer, establint-se un topall màxim d’import de lloguer mensual que variarà en funció de la localitat on estigui situada la finca. A la demarcació de Barcelona, aquest import màxim s’ha fixat en la quantitat de 750 Euros mensuals.

Es pot realitzar el tràmit de manera telemàtica mitjançant la web del Departament d’Habitatge de la Generalitat. Podeu accedir-hi clicant aquí.

Cal tenir en compte que la concessió d’aquests ajuts es produirà segons l’ordre del registre d’entrada de les sol·licituds i tota la doumentació annexa requerida.

,

Les Cambres faran mediació gratuïta per la COVID19

A conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19 i dins de les mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic que comportarà, s’ha publicat el “Real Decreto Ley 11/2020”, de 31 de març i el “Real Decreto Ley 15/2020”, de 21 d’abril, que estableixen, entre altres qüestions, mesures per ajornar o condonar parcialment el pagament de rendes per les persones arrendatàries d’habitatge o locals de negoci que es trobin amb situació de vulnerabilitat quan l’arrendador és una empresa, entitat pública o un gran tenidor, però deixa al marge o fa simplement recomanacions pel que fa als arrendaments d’habitatges i de locals de negoci (fora de l’àmbit assenyalat), amb la confiança que les mateixes parts implicades puguin acordar o pactar el pertinent, dins de l’autonomia de la voluntat.

En aquest context, on les empreses han hagut de suspendre la seva activitat i les persones físiques s’han trobat amb una reducció important dels seus ingressos, conscients que en l’àmbit privat no sempre les negociacions entre les parts acaben amb un acord, la Cambra de la Propietat Urbana i la Cambra de Comerç de Sabadell, com a corporacions amb competències de mediació, posen a disposició dels seus socis i els ciutadans en general, el servei de MEDIACIÓ com a mitjà voluntari i alternatiu a un procés judicial per a la resolució de conflictes entre propietaris i arrendataris, evitant la confrontació directa entre les parts i el col•lapse de l’Administració de Justícia, amb la intervenció d’una tercera persona imparcial, que mediarà entre les parts per trobar un acord.

El procés de mediació es regirà per la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i es regirà pels principis següents:
1.- La mediació en un procés voluntari.

2.- La persona mediadora ha de conduir el procés en un context de neutralitat i imparcialitat, sense influir en les decisions de les parts.
3.- Les parts són les protagonistes en la presa de les decisions i tenen l’última responsabilitat sobre els continguts de l’acord.
4.- Tota la informació, tant oral com escrita, ha de ser confidencial.
5.- La persona mediadora ha d’assistir a les reunions de mediació i no es pot valer de cap representant.
6.- Les parts poden, si ho consideren necessari o convenient, demanar la suspensió del procés de mediació per fer consultes al seu advocat o qualsevol altre professional.
7.- És aconsellable que les parts rebin assessorament legal durant el procés de mediació.
8.- Les parts i les persones mediadores han d’actuar amb les exigències de la bona fe.
9.- Les persona mediadora ha de facilitar la informació pertinent a les persones que s’acullen a la mediació.
10.- En acabar el procés, s’han de gravar els acords assolits o, en el seu cas, signar un acta.

Per iniciar el procés caldrà omplir la sol•licitud que es pot descarregar de la pàgina principal de la nostra web i enviar-la per correu electrònic a: info@cpropietatsbd.com
IMPORTANT: Seran gratuïtes totes aquelles mediacions relacionades amb arrendaments d’habitatge o de local de negoci i que es presentin durant el mes de maig de 2020.